Home
Latest Articles & News

Popular Articles & News

Die skeidende funksie van die Woord (Heb 4:12)
Sunday, 30 March 2014
Two-edged sword of the WordIn die hoofstroom is ’n postmoderne benadering tot die Bybel aan die orde van die dag, waarin grense vervaag of verdwyn tussen dít wat reg en verkeerd is, tussen dít wat waar en onwaar is, en tussen dit wat heilig en onheilig is. Klem word gelê op begrippe soos “inklusiwiteit” en “diversiteit”. Liefde word meer verstaan as “akkommodering”, “anything goes”, en al minder word gemaak van God se oordeel oor die sonde wat immers deel is van Sy vaderlike en jaloerse liefde. Die neiging is dat die kerk niks mag verkondig waaraan mense kan aanstoot neem of waarmee hulle te erg gekonfronteer kan word nie. Een van die belangrikste grense wat begin vervaag is die grens tussen God as Skepper en die mens as skepsel. Die gedagte dat mense by verstek goed is in hulleself en dus nie regtig vervreemd van God is in hulle sonde nie (anders as wat Rom 3 leer), is deel van hierdie manier van dink. In postmoderne en New Age filosofie (vgl. oosterse denke) word die mens verstaan as inherent goddelik (baie praat van ’n “goddelike vonk” wat by alle mense teenwoordig is) waarin elkeen se innerlike potensiaal verwesenlik moet word deur sogenaamde “innerlike verligting”. Begrippe soos “selfverwesenliking” of “self-aktualisasie” vorm gewoonlik deel van hierdie benadering. ’n Newe-effek van hierdie vermenging van die goddelike en die menslike is ook die verdwyning of vervaging van die grens tussen die fisiese of natuurlike, en die geestelike of bonatuurlike.
Last Updated ( Thursday, 03 April 2014 )
Read more...
 
Postmodernisme as gesofistikeerde sisteem van verontskuldiging
Thursday, 03 October 2013

PostmodernismeMense wat postmodern dink sal natuurlik ontken dat postmodernisme ’n sisteem of paradigma is, juis omdat postmodernisme vaste grense of kategorieë vermy. Postmodernisme verwerp juis enige vaste dogma of vaste waarhede. Maar dit beteken nie dat postmoderne denke nie vaste kategorieë of ’n stel onaantasbare waardes aanhang nie.

Last Updated ( Thursday, 03 October 2013 )
Read more...
 
’n Oordrewe siening van geregtigheid en die okkultiese konneksie
Monday, 25 March 2013

Inner EnlightenmentLerings oor geregtigheid kom dikwels voor in vernuwings-kerke. Dit is natuurlik so dat ’n regstelling nodig was op Luther se simul iustus et peccator, wat beteken dat iemand “tegelyk ’n sondaar en geregverdigde” sou wees. Volgens die Bybel is iemand wat gered is nie meer onder die sonde en onder die wet nie, maar onder die genade (Rom 6:14-15). Volgens Romeine 8:9 is iemand wat wedergebore is nie meer “in die vlees nie, maar in die Gees”.  Om dit te parafraseer, iemand wat wedergebore is, deel nie meer in die ou bestaanswyse wat deur vlees, wet, sonde en dood gedefinieer word nie, maar deel nou in ’n nuwe bestaanswyse. In die nuwe bestaanswyse word jou identiteit bepaal deur die inwoning van die Gees, en gedefinieer deur geloof, geregtigheid, vryheid en vrede.

Last Updated ( Tuesday, 26 March 2013 )
Read more...
 
Trusting the Lord
Thursday, 31 January 2013

Trust the LordMost of us know well that we must have faith when we approach God and that we must not harbour doubt in our hearts (e.g., James 1:6). But what exactly is this faith? Do we have to spiritually “work harder” to have this faith? Do we have to put in more strength to “work up” this kind of faith? Most of us would probably admit that our faith falls short of being what it should be. Many of us are tired of trying to find the strength to live by faith every day.

Last Updated ( Thursday, 31 January 2013 )
Read more...
 
Deďsme
Sunday, 05 February 2012

deïsmeKan dit wees dat daar mense is vandag wat Deïsme aanhang? Deïsme is om God se bestaan te erken, maar om sy voortdurende betrokkenheid by die skepping te ontken.  Met ander woorde, God het geskep, maar Homself daarná van die skepping onttrek, en dit aan sy eie lot oorgelaat.

Last Updated ( Sunday, 05 February 2012 )
Read more...
 
The Six Days of Creation and Evolutionary Theory: Are They Compatible?
Tuesday, 06 December 2011

Re-published from Answersingenesis.org with permission
[https://answersingenesis.org/days-of-creation/the-six-days-of-creation-and-evolutionary-theory-compatible/]

6 Days of CreationBy dr. Callie Joubert and Philip du Toit

In the last two decades there has been a growing controversy in the church over the six Days of Creation recorded in Genesis 1 and evolutionary theory. Some Christians, who accepted the idea of billions of years as propounded by most scientists, claimed that no conflict exists between Christianity and evolutionary theory. Those who make that claim are not considering the biblical text carefully enough. In order to deal with some of the issues involved, Section I presents a review of statements of some of the most eminent biologists living today and the data of two major experimental studies. Section II focuses on questions/issues that are featured or are neglected when Christians attempt to reconcile scientific theories with biblical teaching on the origin of Creation. What is at stake, if the idea of billions of years creation is true, is nothing less than the authority of Scripture and the character of God. Section III presents our reasons to conclude that what lies behind this conflict is two kinds of wisdom. The aim is to give theistic evolutionists and progressive Christians some things to consider.

Last Updated ( Saturday, 20 June 2015 )
Read more...
 
Onheilige Vermenging
Thursday, 06 October 2011
Yin Yang ChristianityDie Gees sê aan die gemeente van Laodicense (Op 3:15-16) “Ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm!  (16)  Maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal Ek jou uit my mond spuug.”  Soos bespreek in die artikel oor Die Ontluikende Kerk, is die neiging binne ’n postmoderne vorm van kerk-wees om grense te laat verdwyn.
 
Last Updated ( Thursday, 06 October 2011 )
Read more...
 
Die Vrese van ons Vaders – assertiewe (aggressiewe?) ateďsme
Friday, 12 August 2011
AteïsmeDie boek “Die Vrese van Ons Vaders: Geloof, Onderrig en die Afrikanerkind” deur Hans Pietersen (2011) is nou die soort boek wat mens een of ander tyd in Suid Afrika kon verwag vanaf skeptici van die Christelike geloof.  Die trant waarin die boek geskryf is, is kenmerkend van ’n liberale ingesteldheid teenoor omtrent alles wat Christene tradisioneel aan vashou in hierdie land.
Last Updated ( Friday, 12 August 2011 )
Read more...
 
Ferdie Mulder se boek - Opgestaan
Wednesday, 20 July 2011
Opgestaan - Ferdie MulderEk dink die titel wat Ferdie vir sy boek gekies het is om ‘n paar redes baie gepas (gemerk: 1-3).  Die eerste rede is dat (1) Opgestaan beskou kan word as ‘n soortgelyke werk as dié van Julian Muller (Opstanding), maar met ‘n ander standpunt oor die opstanding van Christus, naamlik dat Christus histories-letterlik en liggaamlik uit die dood (2) Opsgestaan het. 
Last Updated ( Thursday, 06 October 2011 )
Read more...
 
Die NG Kerk aanvaar evolusie?
Thursday, 17 March 2011

NG Kerk aanvaar Evolusie?Is die spreekwoordelike skrif aan die muur m.b.t. die NG Kerk se standpunt oor evolusie?  In ‘n persverklaring wat gepubliseer is (27 Julie 2010) op die NG Kerk se blad, getiteld “Kerk en Wetenskap” en ook uitgestuur is na predikante, kom onder meer die volgende voor:

“Oor hoedat hierdie skepping egter tot stand gekom het, asook die komplekse aard van al die wetmatighede waarbinne hierdie proses van skepping plaasgevind het en nog steeds ontwikkel  en  funksioneer,  kan  ons  as  gelowiges  ons  net  verwonder,  veral  namate  die verskillende wetenskaplike dissiplines dit verder aan ons ontvou.” (eie aksente)

Last Updated ( Friday, 22 July 2011 )
Read more...
 
Diversiteit? - 'n gevallestudie
Friday, 25 February 2011

DiversiteitEen van die terme wat mens vandag toenemend in die wêreld hoor is “diversiteit.”  Die konsep van “diversiteit” vorm deel van postmoderne denke, waarin grense vervaag tussen rasse, kulture en belangegroepe (bv. kerkgroepe of geloofsgroepe).  Die klem is op groter verdraagsaamheid aan die een kant, maar ook groter integrasie aan die ander kant.  Een van die kernbegrippe in hierdie verband is “inklusiwiteit.”  Onderliggend aan die neiging onder postmoderne drukgroepe se sg. “viering van diversiteit” vervaag die grense ook tussen reg en verkeerd, tussen waar en onwaar, tussen wat sonde is en wat nie.

 

Last Updated ( Thursday, 10 March 2011 )
Read more...
 
More...
Op Facebook / On Facebook:


Useful Links

Latest Forum Posts

Polls
Is evolusie en die bybel versoenbaar?
 

Who's Online
There are currently 11 Guests and 0 Users online

Cape Town Weather
Joh 8:32 ...and the truth shall make you free.

Find 'n poskode / Find a postal code  |   Translate Afrikaans to English  |  Extreme Airports for FSX  | SA Scenery for FSX  |  SA News  |  Afrikaanse  Nuus  |  Guitar Chords  |  Free Piano Lessons!!  |  Free Guitar Lessons!!  |  Add Melody to Chords  |  Free Classified Ads!!  |  Free Property Listings!!  |  Free Fax to Email!!  |  Car buying online  |  Web Hosting R17 p/m  |  Jobs SA  |   Toets jou persoonlikheid

TRU Developing - Creative Web Development