Home
Latest Articles & News

Popular Articles & News

Christian Zionism Reconsidered
Monday, 09 May 2016
Christian Zionism"Christian Zionism" is a modern movement within Christianity that supports the political movement that advocates the migration of modern Jews to Palestine in order to claim a homeland there (Zionism), starting mainly in the late 1800s (although ideas of restoration surfaced earlier). It really gained momentum after the Balfour Declaration (facilitated by the Rothschilds) in 1917. "Christian Zionism" contends that the formation of the State of Israel in 1948 is the fulfilment of biblical prophecy. But there is nothing inherently "Christian" to the idea of "Christian Zionism", for the Christian support for Zionism has no New Testament basis or gospel-basis. Christian Zionism rather buys into a modern Judaistic and Talmudic interpretation of certain passages in the Old Testament (see below), but denies the true Christian interpretation thereof. The designation "Christian Zionism" is therefore an oxymoron.
Last Updated ( Tuesday, 29 November 2016 )
Read more...
 
Die 2015 besluit van die NG Kerk oor selfdegeslagverhoudings
Monday, 23 November 2015

SelfdegeslagverhoudingsNa aanleiding van die onlangse besluit van die Algemene Sinode van die NG kerk oor selfdegeslagverhoudings, die reaksies van gemeentes, en die appèlle wat gevolg het, het ek gedink om ’n paar opmerkings oor die onderwerp te maak. Hoewel ek self al vir jare nie meer ’n lidmaat van die NG Kerk is nie, het ek in hierdie kerkverband grootgeword en gestudeer. Ek het tans steeds ’n verbintenis met die Kweekskool in Stellenbosch as post-doktorale navorsingsgenoot in Nuwe Testament. Maar hierbenewens lê die NG Kerk my steeds na aan die hart, en het ek baie familie en vriende in die NG Kerk.

Last Updated ( Tuesday, 01 December 2015 )
Read more...
 
Romans 11:25-27 and the salvation of “all Israel”: A key text to your worldview
Tuesday, 29 September 2015
The salvation of "all Israel"Today Rom 11:25-27 plays an immensely important role in the way in which people view world events, the end time and the Jews! So much so that it looks as if too much depends on a single text — as if a whole theology and people’s worldview (to a large extent) depends on it. This article questions all 4 of the most well known traditional interpretations of this text in a fundamental way. The way in which this text is exposed, is thus a message that many people do not want to hear today — and that includes evangelical believers! The question is, how willing are you to take this text seriously, and how willing are you to put your preconceived notions on the table? This article is not just another opinion, but the result of many hours of research and prayerful contemplation. The academic version of this is available here (article). See also my book, God's Saved Israel: Reading Romans 11:26 and Galatians 6:16 in terms of the New Identity in Christ and The Spirit. I will thus not mention sources here, but will merely provide a summary of the main lines of interpretation of this passage. Therefore, read through this article carefully and be prepared to read this text in a totally different way, compared to how you did until now. Also make sure that you thoroughly examine the cross references and the texts at stake. This article will ask that you think again about many texts that you have understood in a certain way.
 
[Hierdie artikel is ook in Afrikaans beskikbaar]
Last Updated ( Friday, 12 July 2019 )
Read more...
 
Romeine 11:25-27 en die redding van die “hele Israel”: ’n Sleutel-teks tot jou wêreldbeeld
Monday, 28 September 2015
The salvation of "all Israel"Rom 11:25-27 speel vandag ’n geweldige belangrike rol in die manier hoe mense kyk na wêreldgebeure, die eindtyd en Jode! Soveel so dat dit lyk of te veel van hierdie enkele teks afhang — asof ’n hele teologie en mense se wêreldbeeld (in ’n groot mate) daarvan afhang. Hierdie artikel bevraagteken al 4 van die bekendste tradisionele interpretasies van hierdie teks op ’n grondliggende manier. Die manier hoe hierdie teks hier uitgelê word, is dus ’n boodskap wat baie mense nie vandag sal wil hoor nie — en dit sluit evangeliese gelowiges in! Die vraag is, hoe bereid is jy om erns te maak met hierdie teks en hoe bereid is jy om vooropgestelde idees op die spel te plaas? Hierdie artikel is nie maar net nog ’n opinie nie, maar die resultaat van baie ure se navorsing en biddende nabetragting. Die akademiese weergawe hiervan is hier (artikel) beskikbaar. Kyk ook  my boek, God's Saved Israel: Reading Romans 11:26 and Galatians 6:16 in terms of the New Identity in Christ and The Spirit. Ek gaan dus nie bronne hier vermeld nie, maar slegs ’n opsomming gee van die hooflyne van interpretasie van hierdie gedeelte. Lees dus hierdie artikel sorgvuldig deur en wees voorbereid daarop om hierdie teks op ’n totaal ander manier te lees as wat jy tot nou toe het. Maak ook seker dat jy die kruisverwysings en die tekste ter sprake deeglik bestudeer. Hierdie artikel gaan vra dat jy weer moet dink oor baie tekste wat jy dalk op ’n sekere manier verstaan.
 
[This article is also available in English]
Last Updated ( Friday, 12 July 2019 )
Read more...
 
Die skeidende funksie van die Woord (Heb 4:12)
Sunday, 30 March 2014
Two-edged sword of the WordIn die hoofstroom is ’n postmoderne benadering tot die Bybel aan die orde van die dag, waarin grense vervaag of verdwyn tussen dít wat reg en verkeerd is, tussen dít wat waar en onwaar is, en tussen dit wat heilig en onheilig is. Klem word gelê op begrippe soos “inklusiwiteit” en “diversiteit”. Liefde word meer verstaan as “akkommodering”, “anything goes”, en al minder word gemaak van God se oordeel oor die sonde wat immers deel is van Sy vaderlike en jaloerse liefde. Die neiging is dat die kerk niks mag verkondig waaraan mense kan aanstoot neem of waarmee hulle te erg gekonfronteer kan word nie. Een van die belangrikste grense wat begin vervaag is die grens tussen God as Skepper en die mens as skepsel. Die gedagte dat mense by verstek goed is in hulleself en dus nie regtig vervreemd van God is in hulle sonde nie (anders as wat Rom 3 leer), is deel van hierdie manier van dink. In postmoderne en New Age filosofie (vgl. oosterse denke) word die mens verstaan as inherent goddelik (baie praat van ’n “goddelike vonk” wat by alle mense teenwoordig is) waarin elkeen se innerlike potensiaal verwesenlik moet word deur sogenaamde “innerlike verligting”. Begrippe soos “selfverwesenliking” of “self-aktualisasie” vorm gewoonlik deel van hierdie benadering. ’n Newe-effek van hierdie vermenging van die goddelike en die menslike is ook die verdwyning of vervaging van die grens tussen die fisiese of natuurlike, en die geestelike of bonatuurlike.
Last Updated ( Friday, 08 April 2016 )
Read more...
 
Postmodernisme as gesofistikeerde sisteem van verontskuldiging
Thursday, 03 October 2013

PostmodernismeMense wat postmodern dink sal natuurlik ontken dat postmodernisme ’n sisteem of paradigma is, juis omdat postmodernisme vaste grense of kategorieë vermy. Postmodernisme verwerp juis enige vaste dogma of vaste waarhede. Maar dit beteken nie dat postmoderne denke nie vaste kategorieë of ’n stel onaantasbare waardes aanhang nie.

Last Updated ( Thursday, 03 October 2013 )
Read more...
 
’n Oordrewe siening van geregtigheid en die okkultiese konneksie
Monday, 25 March 2013

Inner EnlightenmentLerings oor geregtigheid kom dikwels voor in vernuwings-kerke. Dit is natuurlik so dat ’n regstelling nodig was op Luther se simul iustus et peccator, wat beteken dat iemand “tegelyk ’n sondaar en geregverdigde” sou wees. Volgens die Bybel is iemand wat gered is nie meer onder die sonde en onder die wet nie, maar onder die genade (Rom 6:14-15). Volgens Romeine 8:9 is iemand wat wedergebore is nie meer “in die vlees nie, maar in die Gees”.  Om dit te parafraseer, iemand wat wedergebore is, deel nie meer in die ou bestaanswyse wat deur vlees, wet, sonde en dood gedefinieer word nie, maar deel nou in ’n nuwe bestaanswyse. In die nuwe bestaanswyse word jou identiteit bepaal deur die inwoning van die Gees, en gedefinieer deur geloof, geregtigheid, vryheid en vrede.

Last Updated ( Tuesday, 26 March 2013 )
Read more...
 
Trusting the Lord
Thursday, 31 January 2013

Trust the LordMost of us know well that we must have faith when we approach God and that we must not harbour doubt in our hearts (e.g., James 1:6). But what exactly is this faith? Do we have to spiritually “work harder” to have this faith? Do we have to put in more strength to “work up” this kind of faith? Most of us would probably admit that our faith falls short of being what it should be. Many of us are tired of trying to find the strength to live by faith every day.

Last Updated ( Friday, 08 April 2016 )
Read more...
 
Deïsme
Sunday, 05 February 2012

deïsmeKan dit wees dat daar mense is vandag wat Deïsme aanhang? Deïsme is om God se bestaan te erken, maar om sy voortdurende betrokkenheid by die skepping te ontken.  Met ander woorde, God het geskep, maar Homself daarná van die skepping onttrek, en dit aan sy eie lot oorgelaat.

Last Updated ( Sunday, 05 February 2012 )
Read more...
 
The Six Days of Creation and Evolutionary Theory: Are They Compatible?
Tuesday, 06 December 2011

Re-published from Answersingenesis.org with permission
[https://answersingenesis.org/days-of-creation/the-six-days-of-creation-and-evolutionary-theory-compatible/]

6 Days of CreationBy dr. Callie Joubert and Philip du Toit

In the last two decades there has been a growing controversy in the church over the six Days of Creation recorded in Genesis 1 and evolutionary theory. Some Christians, who accepted the idea of billions of years as propounded by most scientists, claimed that no conflict exists between Christianity and evolutionary theory. Those who make that claim are not considering the biblical text carefully enough. In order to deal with some of the issues involved, Section I presents a review of statements of some of the most eminent biologists living today and the data of two major experimental studies. Section II focuses on questions/issues that are featured or are neglected when Christians attempt to reconcile scientific theories with biblical teaching on the origin of Creation. What is at stake, if the idea of billions of years creation is true, is nothing less than the authority of Scripture and the character of God. Section III presents our reasons to conclude that what lies behind this conflict is two kinds of wisdom. The aim is to give theistic evolutionists and progressive Christians some things to consider.

Last Updated ( Saturday, 20 June 2015 )
Read more...
 
Onheilige Vermenging
Thursday, 06 October 2011
Yin Yang ChristianityDie Gees sê aan die gemeente van Laodicense (Op 3:15-16) “Ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm!  (16)  Maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal Ek jou uit my mond spuug.”  Soos bespreek in die artikel oor Die Ontluikende Kerk, is die neiging binne ’n postmoderne vorm van kerk-wees om grense te laat verdwyn.
 
Last Updated ( Thursday, 06 October 2011 )
Read more...
 
More...
Op Facebook / On Facebook:


Useful Links

Latest Forum Posts

Polls
Is evolusie en die bybel versoenbaar?
 

Who's Online
There are currently 34 Guests and 0 Users online

Joh 8:32 ...and the truth shall make you free.

Find 'n poskode / Find a postal code  |   Translate Afrikaans to English  |  Extreme Airports for FSX  | SA Scenery for FSX  |  SA News  |  Afrikaanse  Nuus  |  Guitar Chords  |  Free Piano Lessons!!  |  Free Guitar Lessons!!  |  Add Melody to Chords  |  Free Classified Ads!!  |  Free Property Listings!!  |  Free Fax to Email!!  |  Car buying online  |  Web Hosting R17 p/m  |  Jobs SA  |   Toets jou persoonlikheid

TRU Developing - Creative Web Development