Home arrow Get saved!
How to get saved / Hoe om gered te word

(English) 

How to get saved

 

The gospel is simple:

- Admit that you are a sinner and in desperate need of God and salvation - salvation from eternal death and eternal alienation of God.

Rom 3:23 "for all have sinned and come short of the glory of God."

- Accept and believe that Jesus Christ is the only Saviour and the only way to the Father.

John 3:16 "For God so loved the world that He gave His only-begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life."

John 14:6 "Jesus said to him, I am the Way, the Truth, and the Life; no one comes to the Father but by Me."

- Salvation is a free gift – the full price has already been paid by Jesus on the cross. He bore all your iniquities. By His stripes there is healing. There is no sin too big for God. Accept God’s complete forgiveness and justification in Jesus Christ. Because of the fact that Jesus Christ died on the cross and was resurrected on the third day, there is new, eternal life in Him. Let the Holy Spirit reborn you spiritually into a new creation and become God’s child.

Isa 53:5 "But He was wounded for our transgressions; He was bruised for our iniquities; the chastisement of our peace was on Him; and with His stripes we ourselves are healed."

Titus 3:5 "not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy He saved us, through the washing of regeneration and renewal of the Holy Spirit."

John 3:5 "Jesus answered, Truly, truly, I say to you, Unless a man is born of water and the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God."

2Co 5:17 "So that if any one is in Christ, that one is a new creature; old things have passed away; behold, all things have become new."

- To accept God's work in Christ is not a shallow decision. God wants everything of us. If we are to become God's children, He requires of us the willingness to commit our whole life completely to Him: body (your physical body: what you eat, drink or take in, what you wear, how you appear), soul (will, mind, emotions, what you say and do) and spirit (the core of your human existence: your identity).

Rom 12:1 "I beseech you therefore, brothers, by the mercies of God to present your bodies a living sacrifice, holy, pleasing to God, which is your reasonable service."

God will enable you and give you the strength to do this. Even if you cannot see beforehand how it can be possible, His Word assures us:

Phi 4:13 "I can do all things through Christ who strengthens me."

- Do all these in praying to God the Father in the name of Jesus Christ.

Being God's child also means the following:

- Keep communicating with God.

1Th 5:17 "Pray without ceasing."

- Be transformed by the renewing of your mind through His Spirit. This is a continual walk with God. Repentance is continual.

Rom 12:2 "And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, in order to prove by you what is that good and pleasing and perfect will of God."

- If you sin again – we have an Advocate with the Father: Jesus Christ.

1 John 2:1 "My little children, I write these things to you so that you may not sin. And if anyone sins, we have an Advocate with the Father, Jesus Christ the righteous."

- Be baptised.

Mark 16:16 "He who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned."

Acts 2:38 "Then Peter said to them, Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ to remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit."

- Become included into a body of fellow Christians.

1Co 12:20 "But now indeed many are the members, yet only one body."

1Co 12:25 "that there not be division in the body, but that the members should have the same care for one another."

- Keep reading and studying His Word – it is your spiritual life.

Mat 4:4 "But He answered and said, It is written, ‘Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God.’"

Give your testimony or discuss this here.

(Afrikaans) 

Hoe om gered te word

 

Die evangelie is eenvoudig:

- Erken dat jy ‘n sondaar is en dat jy God en verlossing desperaat nodig het – verlossing van ewige dood en ewige vervreemding van God.

Rom 3:23 "want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God."

- Aanvaar en glo dat Jesus Christus die enigste Verlosser is en en die enigste weg is na die Vader.

Joh 3:16 "Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê."

Joh 14:6 "Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie."

- Verlossing is ‘n vrye gawe – die volle prys is alreeds betaal deur Jesus aan die kruis. Hy het al ons krankhede op Hom geneem. Deur sy wonde is daar genesing. Daar is geen sonde wat te groot is vir God nie. Aanvaar God se volledige vergifnis en regverdigmaking in Jesus Christus. Op grond van die feit dat Jesus Christus gesterf het aan die kruis en opgestaan het uit die dood op die derde dag, is daar nuwe, ewige lewe in Hom. Laat die Heilige Gees jou geestelik wederbaar in ‘n nuwe skepping en word God se kind.

Jes 53:5 "Maar Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is Hy verbrysel; die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op Hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom."

Titus 3:5 "nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het Hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees."

Joh 3:5 "Jesus antwoord: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en Gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie."

2 Kor 5:17 "Daarom, as iemand in Christus is, is hy ‘n nuwe skepsel; die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword."

- Om God se verlossingswerk in Christus te aanvaar is nie 'n ligtelike besluit nie. God wil alles van ons hê. As ons God se kinders word, verwag Hy van ons die bereidheid om ons hele lewe volledig aan Hom oor te gee: liggaam (jou fisiese liggaam: wat jy eet, drink of inneem, wat jy aantrek, hoe jy lyk), siel (wil, denke, emosies, wat jy sê en doen) en gees (die kern van jou menswees – jou identiteit)

Rom 12:1 "Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle jul liggame stel as ‘n lewende, heilige en aan God welgevallige offer dit is julle redelike godsdiens."

God sal jou in staat stel en jou die krag gee om dit te doen. Selfs al kan jy nie vooraf sien hoe dit moontlik is nie, verseker sy Woord ons:

Flp 4:13 "Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee."

- Doen al hierdie dinge in gebed tot God die Vader in die naam van Jesus Christus.

Om God se kind te wees beteken ook die volgende:

- Hou aan om met God te kommunikeer.

1 Th 5:17 "Bid sonder ophou."

- Word verander deur die vernuwing van jou denke deur Sy Gees, Dit is ‘n voortdurende wandeling met God. Bekering is voortdurend.

Rom 12:2 "En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is."

- As jy weer sondig – ons het ‘n Voorspraak by die Vader: Jesus Christus.

1 Joh 2:1 "My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie; en as iemand gesondig het, ons het ‘n Voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die Regverdige."

- Word gedoop.

Mark 16:16 "Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word; maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word."

Hand 2:38 "En Petrus sê vir hulle: Bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang."

- Word ingesluit in die liggaam van mede-Christene

1 Kor 12:20 "Maar nou is daar wel baie lede, maar net een liggaam."

1 Kor 12:25 "sodat daar geen verdeeldheid in die liggaam mag wees nie, maar dat die lede gelyke sorg vir mekaar mag dra."

- Hou aan om Sy Woord te lees en te bestudeer – dit is jou geestelike lewe.

Mat 4:4 "Maar Hy antwoord en sê: Daar is geskrywe: Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan."

Lewer jou getuienis of bespreek dit hier.

 
< Prev   Next >
Joh 8:32 ...and the truth shall make you free.

Find 'n poskode / Find a postal code  |   Translate Afrikaans to English  |  Extreme Airports for FSX  | SA Scenery for FSX  |  SA News  |  Afrikaanse  Nuus  |  Guitar Chords  |  Free Piano Lessons!!  |  Free Guitar Lessons!!  |  Add Melody to Chords  |  Free Classified Ads!!  |  Free Property Listings!!  |  Free Fax to Email!!  |  Car buying online  |  Web Hosting R17 p/m  |  Jobs SA  |   Toets jou persoonlikheid

TRU Developing - Creative Web Development