Home arrow What we believe
What we believe / Wat ons glo

(English)

 

We believe in ONE God as Father, Son and Holy Spirit. 

We believe that any human being can only be saved through faith and total surrender to Jesus Christ, God and Lord of all, the only Way to salvation, the Truth and the Life. 

We believe that the Bible is the Word of God.  It is a reliable, supernaturally inspired book about the Word and the work of God.  The Bible therefore carries authority and it is the norm to which everything about God and life is measured.  The Holy Spirit is our Interpreter and discloses the words of the Bible to the willing reader. 

We believe that Jesus was born from a virgin and that Mary became pregnant by the Holy Spirit and not by man. 

We believe that Jesus Christ was genuinely crucified to bear the sins of the whole world on Himself, to bring salvation and complete redemption of sin to all men who accept Him. 

We believe that Christ was genuinely physically dead, and that he rose from the dead whereby He triumphed over evil.  We as believers share in that victory. 

We believe that the New Testament is the fulfilment the Old Testament.  The promises and prophecies in the Old Testament about Jesus Christ’s coming and salvation, redemption and the new life that He came to bring for all who believe in Him, are fulfilled in and through Jesus. 

We believe in rebirth.  Rebirth is a complete, immediate, once-off work of God where He takes out the old man and makes a new creation in man that is completely made righteous and holy through the working of God’s Spirit.  Rebirth and salvation is connected.  Without rebirth there is no salvation, and salvation is never without rebirth. 

We believe that the baptism with the Holy Spirit is a reality in believers’ lives.  Thereby we understand that God’s Spirit takes complete control of man and fulfils him / her.  We believe that every believer can and ought to experience the complete working of the Holy Spirit, including gifts, ministries and powers. 

We believe in the baptism of the believer by immersion.  Baptism is a symbol and public confession from the one who is being baptised of the “putting off” of the old man and the “putting on” of the new man.  The believer identifies therein with Christ’s death and resurrection.  Children that come to faith and rebirth, can also be baptised, but we consider infant baptism as unbiblical and worthless. 

The congregation (church) of Christ is not a human-made orginisation, but the fellowship of the believers.  They are the body of Christ of which He Himself is the head. 

We believe in the creation of the universe by God in 6 literal days.  We reject the evolution-doctrine, and we do not believe that humans, animals and plants evolved from ancient forms.  They are created directly by God.  We reject the “big bang” hypothesis and we do not believe that the earth is billions of years old and formed through million-year-processes. 

We believe that God created man with a free will and reject the notion that people’s lives and fate are being determined  beforehand (fatalism).  The reason for this is that God wants to engage in a reciprocal, intimate love-relationship with every human being.  Man can resist God’s grace and fall from grace.  Election points to the plan of salvation in Christ wherein man takes part through faith.  It does not point to pre-elected individuals. 

We believe that Christ will come once more to judge and to gather His children.  We reject the rapture-doctrine where some are “raptured” while the rest will receive a second chance on salvation. 

We believe that God is both love and holy and hates sin.  Both these attributes exist within God’s eternal character.  We consider the Biblical teaching, and especially the New Testament perspective on what sin is as normative. 

We believe that the marriage between a man and a woman is a divine institution and the only legitimate environment wherein sexual activity may exist.  Any sexual activity outside a husband-wife-marriage we consider as sinful.  Because of the fact that the Bible condemns it, we consider homosexuality, bi-sexuality or any other sexual deviation not as a neutral genetically determined orientation, but as sin.  We condemn the sin but not the person.  We believe there is salvation in Christ from all sin.

We believe that God’s will for His children sometimes involves suffering.  We reject prosperity-theology that teaches that Christians never ought to experience suffering.  We believe that our treasure is spiritual.  We believe that God is always with His children and provides for them in all circumstances.  He wants to work all things together for good for those who trust Him, even in the midst of suffering.


(Afrikaans)


Ons glo in EEN God as Vader, Seun en Heilige Gees. 

Ons glo dat enige mens alleenlik gered kan word deur geloof en totale oorgawe aan Christus Jesus, God en Here oor alles, die enigste Weg tot verlossing, die Waarheid en die Lewe. 

Ons glo die Bybel is die Woord van God.  Dit is ‘n betroubare, bonatuurlik geïnspireerde boek aangaande die Woord en die werk van God.  Die Bybel dra daarom gesag en is die norm waaraan alles oor God en die lewe gemeet word.  Die Heilige Gees is ons Interpreteerder en ontsluit die woorde van die Bybel aan die gewillige leser. 

Ons glo Jesus Chrisus is uit ‘n maagd gebore en dat Maria swanger geraak het uit die Heilige Gees en nie deur ‘n man nie. 

Ons glo dat Jesus Christus werklik gekruisig is om die wêreld se sonde op Hom te neem en verlossing en totale sonde-vergifnis te bring aan alle mense wat Hom aanneem. 

Ons glo dat Christus werklik fisies dood was en uit die dood opgestaan het waardeur Hy die bose oorwin het.  Ons as gelowiges deel in daardie oorwinning. 

Ons glo dat die Nuwe Testament die vervulling is van die Ou Testament.  Die beloftes en profesieë in die Ou Testament oor Jesus Christus se koms en die verlossing, vergifnis en die nuwe lewe wat Hy kom bring het vir die wat in Hom glo, is in en deur Jesus vervul. 

Ons glo in wedergeboorte.  Wedergeboorte is ‘n volkome, onmiddelike, eenmalige werk van God waar Hy die ou mens uithaal en ‘n nuwe skepping in die mens kom maak wat volledig geregverdig en geheilig word deur die werking van God se Gees.  Wedergeboorte en redding val saam.  Sonder wedergeboorte is daar geen redding nie, en redding is nooit sonder wedergeboorte nie. 

Ons glo dat die doop met die Heilige Gees ‘n realiteit is in gelowiges se lewe.  Daarmee verstaan ons dat God se Gees totale beheer neem van die mens en hom / haar vervul.  Ons glo dat elke gelowige die volle werking van die Heilige Gees, insluitende gawes, bedieninge en kragte ten volle kan en behoort te ervaar. 

Ons glo in die doop van die gelowige deur onderdomperling.  Die doop is ‘n simbool en openbare belydenis van die “uittrek” van die ou mens en die “aantrek” van die nuwe mens van die een wat gedoop word.  Die gelowige identifiseer daarin met Christus se dood en opstanding.  Kinders wat tot geloof en wedergeboorte gekom het, kan ook gedoop word, maar ons beskou die doop van babas as onbybels en waardeloos. 

Die gemeente (kerk) van Christus is nie ‘n mensgemaakte organisasie nie, maar die gemeenskap van gelowiges.  Hulle is die liggaam van Christus waarvan Hy self die hoof is. 

Ons glo in die skepping van die heelal deur God in 6 letterlike dae.  Ons verwerp die evolusieleer, en ons glo nie dat mense, diere en plante uit oer-vorme ge-evoleer het nie, maar direk deur God geskep is.  Ons verwerp die “oerknal” hipotese en glo nie dat die aarde biljoene jare oud is en deur miljoene-jaar-prosesse ontstaan het nie. 

Ons glo dat God die mens met sy eie vrye wil geskep het en dat mense se lewens nie in detail vooraf bepaal is en dat “jou paadjie vir jou uitgekap is” nie (fatalisme).  Die rede hiervoor is dat God in ‘n wederkerige, intieme liefdesverhouding met elke mens wil tree.  Die mens kan God se genade weerstaan en uit die genade val.  Die uitverkiesing dui op die heilsplan in Christus waaraan mens deel kry deur die geloof, en het nie betrekking op vooraf gekose individue nie. 

Ons glo dat Christus net een maal weer sal kom om te oordeel en sy kinders te kom haal.  Ons verwerp die wegrapingsleer waar sekeres “weggeraap” gaan word en dat die res later ‘n tweede kans op redding sal kry. 

Ons glo dat God beide liefde is en heilig is en die sonde haat.  Altwee hierdie aspekte bestaan in God se ewige karakter.  Ons beskou die Bybelse lering, en veral die Nuwe Testamentiese perspektief oor wat sonde is as normatief.  

Ons glo dat die huwelik tussen man en vrou ‘n goddelike instelling is en die enigste legitieme ruimte is waarbinne die seksuele kan plaasvind.  Enige seksuele aktiwiteit buite ‘n man-en-vrou-huwelik beskou ons as sonde.  Omdat die Bybel dit veroordeel, beskou ons homoseksualiteit, bi-seksualitiet of enige ander seksuele afwyking nie as neutrale geneties-bepaalde oriëntasie nie, maar as sonde.  Ons veroordeel die sonde maar nie die persoon nie.  Ons glo daar is bevryding in Christus vir alle sonde.

Ons glo dat God se wil vir sy kinders soms insluit dat hulle lyding ervaar.  Ons verwerp voorspoeds-teologie wat verkondig dat Christene nooit lyding behoort te ervaar nie.  Ons glo ons skat is geestelik.  Ons glo dat God altyd met sy kinders is en vir hulle onderneem in alle omstandighede en alles ten goede wil laat meewerk vir die wat Hom vertou, ook te midde van lyding.

 

 
Joh 8:32 ...and the truth shall make you free.

Find 'n poskode / Find a postal code  |   Translate Afrikaans to English  |  Extreme Airports for FSX  | SA Scenery for FSX  |  SA News  |  Afrikaanse  Nuus  |  Guitar Chords  |  Free Piano Lessons!!  |  Free Guitar Lessons!!  |  Add Melody to Chords  |  Free Classified Ads!!  |  Free Property Listings!!  |  Free Fax to Email!!  |  Car buying online  |  Web Hosting R17 p/m  |  Jobs SA  |   Toets jou persoonlikheid

TRU Developing - Creative Web Development