Home
Latest Articles & News

Popular Articles & News

Wat is 'kerk'? Print E-mail
Thursday, 22 March 2007

Christene dink vandag weer baie oor die ware betekenis van die begrip "kerk." Taalkundig kan die woord "kerk" na 'n kerkgebou verwys, maar ook na 'n organisasie van Christene wat 'n sekere denominasie verteenwoordig soos bv. die Rooms Katolieke Kerk, die Baptiste Kerk, ens. Die woord "kerk" kan ook meer spesifiek verwys na 'n sekere gemeente wat gereeld op 'n plek bymekaar kom en gewoonlik ge-affiliëer is aan 'n sekere denominasie (hoewel daar onafhanklike gemeentes bestaan).

Vanuit die tradisie van die Christendom die afgelope 2000 jaar of wat is daar 'n sekere aantal konsepte en begrippe wat as't ware sinoniem geword het met die begrip "kerk":

1) Dat 'n gemeente 'n kerkgebou moet hê (of daarna moet strewe).
2) Dat mens 'n lidmaat moet word van 'n struktuur of denominasie wat jy jou "kerk" noem.
3) Dat gemeentes se leraars ook die hoofleiers van 'n gemeente moet wees.
4) Dat daar 'n groter struktuur moet wees wat gelowiges moet beheer of aan verantwoording moet doen bo en behalwe huisgemeentes of klein groepe.

Min of meer hierdie vier punte word wêreldwyd vandag weer in heroorweging geneem. Die vraag wat gevra word is: Is al hierdie punte Bybels fundeerbaar? Kom hierdie vier beginsels direk uit die Skrif of is dit produkte van die manier waarop die Christelike tradisie ontwikkel het? Vervolgens gaan dit aan die hand van 'n oorsigtelike Nuwe Testamentiese studie oor hierdie onderwerpe ondersoek word.

Gemeenskap van gelowiges

Die woord "kerk" kom nie as sodanig in die Bybel voor nie. Hoewel sekere vertalings die woord "kerk" bevat, is die woord wat gewoonlik met "kerk" vertaal word, die Griekse woord "ekklesia." "Ekklesia" kan meer akkuraat vertaal word met "vergadering / gemeenskap van gelowiges." In die 1933-1953 Afrikaanse vertaling word dit hoofsaaklik met "gemeente(s)" vertaal. Dit verwys dus nie na die organisasie as sodanig nie, maar die mense wat hierdie gemeenskap uitmaak.

Volgens Heb 12:23 is die gemeente die "eersgeborenes" wat in die hemele opgeskrywe is: "by die feestelike vergadering en die gemeente van eersgeborenes wat in die hemele opgeskrywe is, en by God, die Regter van almal, en by die geeste van die volmaakte regverdiges,"

1 Kor 1:2 praat van die gemeente as ‘n uitvloeisel of onderdeel van die totale gemeenskap van alle gelowiges: "aan die gemeente van God wat in Korinthe is, aan die geheiligdes in Christus Jesus, die geroepe heiliges, saam met almal wat die Naam van onse Here Jesus Christus in elke plek aanroep, hulle sowel as onse Here:"

In 1 Kor 10:32 word verwys na die "gemeente van God" as die wat gered is – die Christene: "Wees geen oorsaak van struikeling vir Jode of Grieke of vir die gemeente van God nie;" (sien ook 1 Kor 11:22; 1 Kor 15:9; Gal 1:13).

"Ekklesia" (gemeente) word ook op ander plekke gebruik om gewoon te verwys na gelowiges:
Ef 1:22 "En Hy het alle dinge onder sy voete onderwerp en Hom as Hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee" (sien ook Ef 5:32).

Die gemeenskap van gelowiges is ‘n gesin

Die basiese struktuur van die gesin is ook die basiese struktuur van die gemeente. Die man is die hoof van sy vrou net soos Christus die hoof van die gemeente is. Die elemente van wedersydse sorg, dissipline, liefde, vermaning, en leiding moet deel wees van die gemeente net soos dit deel is van die gesin.

Ef 5:23 "Want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook Hoof is van die gemeente; en Hy is die Verlosser van die liggaam."

1 Tm 3:5 "Maar as iemand nie weet om sy eie huis te regeer nie, hoe sal hy vir die gemeente van God sorg dra?"

Daarom kom die term "huis van God" ook gereeld in die Nuwe Testament voor:

1 Tm 3:15 "Maar as ek vertoef, dan kan jy weet hoe iemand hom moet gedra in die huis van God, wat die gemeente is van die lewende God, ‘n pilaar en grondslag van die waarheid."

Heb 10:21 "en ons ‘n groot Priester oor die huis van God het,"

1 Pt 4:17 "Want die tyd is daar dat die oordeel moet begin by die huis van God. En as dit eers by ons begin, wat sal die einde wees van die wat aan die evangelie van God ongehoorsaam is?"

Gemeentes was "huisgemeentes"

In die Nuwe Testamentiese tyd het al die gemeentes waarvan die Bybel praat in huise bymekaar gekom (nie dat dit noodwendig altyd die geval was nie, maar daar is geen voorbeelde waar dit nie die geval was nie). Gelowige gesinne het in huise bymekaar gekom en daar as gemeente gefunksioneer. Dit het dus meestal binne die verband van ‘n relatiewe klein groep gebeur.

Hd 8:3 "Maar Saulus het die gemeente verwoes en in die huise gegaan en manne en vroue uitgesleep en in die gevangenis oorgelewer."

Rm 16:5 "Groet ook die gemeente by hulle aan huis. Groet Epénetus, my geliefde, wat die eersteling van Acháje is vir Christus."

1 Kor 16:19 "Die gemeentes van Asië groet julle. Aquila en Priscílla saam met die gemeente wat in hulle huis is, laat vir julle baie groete weet in die Here."

Kol 4:15 "Groet die broeders in Laodicéa en Nimfas en die gemeente wat in sy huis is."

Filemon 1:2 "en aan Appia, die geliefde suster, en aan Archíppus, ons medestryder, en aan die gemeente wat in jou huis is:"

Soos hierbo vermeld, is daar aanduidings in die Nuwe Testament, en veral die briewe, dat die normale gang van kerkwees plaasgevind het in huise. Daar is wel voorbeelde in Handelinge van baie mense wat bymekaar gekom het op Pinksterdag (Hand 2:41-47), of waar ‘n klomp mense onderrig is (11:25-26), of voorbeelde waar die dissipels die evangelie verkondig het op plekke waar die Jode gereeld bymekaargekom het (bv. sinagoges). Dit was egter die manier waarop die Jode bereik is en waarop die evangelie verkondig is. Dit sou dus nie genoeg gronde wees om hieruit ‘n kerkmodel te ekstrapoleer waarin die normale gang van kerkwees uitsluitlik geskoei was op massa-byeenkomste nie. In die Nuwe Testament is die fokus van kerkwees nie op die plek of grootte van byeenkoms nie, maar op die onderlinge gemeenskap van gelowiges in hulle huise en op die manier hoe kerkwees te doen het met jou daaglikse lewenswandel met mede-gelowiges en die wêreld daarbuite. Dit op sigself sluit nie die moontlikheid uit van groter byeenkomste nie, maar dit lyk nie of dit die basis-model van kerk-wees was nie. In meeste hoofstroomkerke vandag speel groot byeenkomste op Sondae egter steeds die sentrale rol.

Die gemeente as die liggaam van Christus

Paulus het van die gemeente gepraat as die "liggaam van Christus" met baie lede. Dit is gelowige mense wat met hulle onderskeie gawes en bedieninge, die gemeente uitmaak. Alle lede van die liggaam is wesentlik gelyk, en almal het mekaar nodig om die liggaam op te bou en te versterk, sodat dit volwassenheid kan bereik (Ef 4:13). Die Gees van God is die samebindende faktor. Sonder die werking van die Gees sou die liggaam nie as ‘n eenheid kon funksioneer nie.

1 Kor 12:13 "Want ons is almal ook deur een Gees gedoop tot een liggaam, of ons Jode of Grieke is, slawe of vrymanne; en ons is almal van een Gees deurdronge."

Ef 4:4 "Dit is een liggaam en een Gees, soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping;"

Ander tekste wat handel oor die gemeente as die liggaam van Christus is:

Rm 12:4,5; 1 Kor 12:12-27; Ef 1:23; 4:12-16; 5:23,30; Kol 1:22-24.

Rekenskap aan God

Elke gelowige se primêre rekenskap is aan God en daarna aan mense.

Aan God:

Rm 14:12 "So sal elkeen van ons dan vir homself aan God rekenskap gee."

1 Pt 4:5 "Hulle sal rekenskap gee aan Hom wat gereed staan om die lewende en die dode te oordeel."

Chritus as hoof van die liggaam is die Een aan wie elke gelowige moet rekenskap gee.

 

Aan mense:

1 Pt 3:15 "Maar heilig die Here God in julle harte en wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis omtrent die hoop wat in julle is, met sagmoedigheid en vrees; "

Ander, meer implisiete vorme van rekenskap aan mense word vervat in die feit dat daar leiers in gemeentes was. Hierin het die herders, ouderlinge en opsieners 'n belangrike rol gespeel (dit word later meer breedvoerig bespreek).

Die geestelike gawes funksioneer spontaan

Die werking van die Gees is ‘n natuurlike uitvloeisel van gemeentewees. Paulus erken dat elke gawe teenwoordig is by die gemeente in Korinthe (1 Kor 1:7). Paulus vermaan die gemeente in Efese om vervul te word met die Gees en lofliedere onder mekaar te sing (Ef 5:18-20). Die werking van die Gees moet die middelpunt wees, en ten grondslag lê van die aktiwiteit in die gemeente. Die geestelike gawes is tot opbou van die gemeente.

Rom 12:6 "En ons besit genadegawes wat verskil volgens die genade wat aan ons gegee is:"

1 Kor 12:4 "Daar is wel verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees;"

1 Kor 12:28 "En God het sommige in die gemeente gestel: in die eerste plek apostels, ten tweede profete, ten derde leraars, daarna kragte, daarna genadegawes van gesondmaking, helpers, regeringe, allerhande tale."

1 Kor 14:12 "So moet julle ook, terwyl julle streef na geestelike gawes, probeer om uit te munt tot stigting van die gemeente."

Die gemeente is gefokus op die bekering van ongelowiges

Die groot opdrag van Jesus om mense sy dissipels te maak (Mt 28:19-20), is die primêre missie van die gemeente van Christus. Die gemeente is nooit bedoel om slegs in hulleself gekeer te wees nie. Paulus sê in 1 Kor 14:23 dat onkundiges of ongelowiges ook moet kan inkom in die gemeentelike byeenkoms. Die gemeentes waarvan Handelinge praat, was veral ingestel op die bekering van ongelowiges:

Hd 1:8 "maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judéa en Samaría en tot aan die uiterste van die aarde."

Hd 15:3 "En hulle is deur die gemeente uitgelei en het Fenícië en Samaría deurgegaan en vertel van die bekering van die heidene, en aan al die broeders groot blydskap verskaf."

Hd 2:47 "terwyl hulle God geprys het en in guns was by die hele volk. En die Here het daagliks by die gemeente gevoeg die wat gered is."

Opsieners en ouderlinge

Die leiding van die gemeente moet ook ‘n uitvloeisel wees van die natuurlike werk en vloei van die Heilige Gees. Hd 14:23 praat daarvan dat die gemeente gevas en gebid het as oudelinge aangestel moes word. Hulle is dan aan die Here opgedra deur die gemeente.

Hd 14:23 "En hulle het in elke gemeente vir hulle ouderlinge gekies, en hulle, ná gebed en vas, opgedra aan die Here in wie hulle geglo het."

Dieselfde beginsel het gegeld as iemand vir dienswerk of sending uitgestuur is.

Hd 13:2 "En terwyl hulle besig was om die Here te dien en te vas, het die Heilige Gees gesê: Sonder nou Bárnabas en Saulus vir My af vir die werk waarvoor Ek hulle geroep het. (3) En toe hulle gevas en gebid het en hulle die hande opgelê het, laat hulle hul gaan."

Die vyf ampte in die gemeente is prinsipiëel ingestel deur Christus self. Die ampte is gefokus op hulle verskeie bedieninge (bv. leraar in lering en herder in versorging), maar die leiding van die gemeente is geneem deur die opsieners en ouderlinge.

Ef 4:10 "Hy wat neergedaal het, is dieselfde as Hy wat opgevaar het bokant al die hemele, sodat Hy alles tot volheid kan bring. (11) En Hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, (12) om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus, (13) totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot ‘n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus;"

Die opsieners en ouderlinge moes geestelike leiding neem, veral as belangrike besluite geneem word, as daar emosionele of fisiese nood (soos siekte) in die gemeente is, of as iemand bekragtig moes word deur handoplegging (bv. Jk 5:14; 1 Tm 4:14). Daarom moes dit mense wees met ‘n onberispelike lewenswandel. Die vyf ampte (herder, leraar, profeet, evangelis, apostel) was dus nie as sodanig aan die hoof van die gemeentes nie, maar wel die ouderlinge en opsieners. Die vyf ampte was waarskynlik geïtegreer met die ouderlinge en opsieners, waar bv. van die leraars of evangeliste ook ouderlinge was, maar nie noodwendig nie. Hulle leierskap is egter soos die van ‘n rentmeester (Tit 1:7). Hulle is verantwoordelik teenoor Christus self wat die hoof is van die gemeente.

Opsieners (episkopos):

Die posisie van opsiener is dikwels met die amp of bediening van 'n herder geïdentifiseer.

Hd 20:28 "Gee dan ag op julleself en op die hele kudde waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het om as herders die gemeente van God te versorg, wat Hy deur sy eie bloed verkry het."

Flp 1:1 "Paulus en Timótheüs, diensknegte van Jesus Christus, aan al die heiliges in Christus Jesus wat in Filíppi is, saam met die opsieners en diakens:"

Daar is 'n aantal kriteria waaraan opsieners en ouderlige moes voldoen.

1 Tm 3:2 "‘n Opsiener dan moet onberispelik wees, die man van een vrou, nugter, ingetoë, fatsoenlik, gasvry, bekwaam om te onderrig;"

Tit 1:7 "Want ‘n opsiener moet as ‘n rentmeester van God onberispelik wees, nie eiesinnig, nie oplopend, geen drinker, geen vegter, geen vuilgewinsoeker nie;"

Die opsieners was egter nie uiteinderlik verantwoordelik vir mense se saligheid die, net Christus self:

1 Pt 2:25 "Want julle was soos dwalende skape, maar nou het julle teruggekeer na die Herder en Opsiener van julle siele."

Ouderlinge (presbuteros):

Die posisie van ouderling het meestal te doen gehad met leiding in die gemeente, asook met bekragtiging, bemoediging en salwing van lidmate.

1 Tm 4:14 "Verwaarloos nie die genadegawe wat in jou is nie, wat jou gegee is deur die profesie met die handoplegging van die ouderlinge."

1Ti 5:17 "Laat die ouderlinge wat goed regeer, dubbele eer waardig geag word, veral die wat arbei in woord en leer."

Tit 1:5 "Om hierdie rede het ek jou in Kreta agtergelaat, dat jy nog verder sou regmaak wat oorgebly het, en van stad tot stad ouderlinge sou aanstel soos ek jou beveel het"

Jak 5:14 "Is daar iemand siek onder julle? Laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep, en laat hulle oor hom bid nadat hulle hom in die Naam van die Here met olie gesalf het."

1Pt 5:1 "Ek vermaan die ouderlinge onder julle, ek wat ‘n mede-ouderling en getuie van die lyde van Christus is, wat ook ‘n deelgenoot is van die heerlikheid wat geopenbaar sal word:"

Die Bybel praat ook van "voorgangers" as mense wat leiding neem. Dit verwys waarskynlik na die opsieners, ouderlinge of mense wat in die vyf ampte bedien het.

1 Th 5:12 "Maar ons vra julle, broeders, erken die wat onder julle arbei en julle voorgangers in die Here is en julle vermaan;"

Heb 13:7 "Gedenk julle voorgangers wat die woord van God aan julle verkondig het; aanskou die uiteinde van hulle lewenswandel en volg hulle geloof na."

Heb 13:17 "Wees gehoorsaam aan julle voorgangers en onderdanig, want hulle waak vir julle siele as diegene wat rekenskap moet gee, sodat hulle dit met blydskap kan doen en nie al sugtende nie; want dit is vir julle nie nuttig nie."

Heb 13:24 "Groet al julle voorgangers en al die heiliges. Die wat van Italië is, groet julle."

Diakens

Die diaken, wat ook moes voldoen aan sekere kriteria, was hoofsaaklik dienaars in verkeie areas waar hulp nodig was in die gemeente.

Hd 21:8 "En die volgende dag het ons, die geselskap van Paulus, vertrek en in Cesaréa aangekom; en ons het ons intrek geneem in die huis van Filippus, die evangelis, wat een van die sewe diakens was, en by hom gebly."

Flp 1:1 "Paulus en Timótheüs, diensknegte van Jesus Christus, aan al die heiliges in Christus Jesus wat in Filíppi is, saam met die opsieners en diakens"

1 Tm 3:8 "Net so moet die diakens waardig wees, nie uit twee monde spreek nie, nie verslaaf aan wyn nie, geen vuilgewinsoekers nie"

1Tm 3:12 "Die diakens moet manne van een vrou wees en hulle kinders en eie huis goed regeer."

Gevolgtrekking:

Die model van "kerk-" wees wat mens vanuit die Nuwe Testament sien, dra in geen opsig 'n institusionele karakter nie. Die model wat daaruit voortkom dui op 'n tipe informele manier van gemeentewees waar die leierskap en die strukture wat daar was die gemeente dien en nie andersom nie. Die uiteindelike verantwoording van elke gelowige was teenoor God en nie teenoor mense nie. Die direkte werking en die leiding van die Heilige Gees was die hartaar van gemeentewees. Christus as die hoof van die liggaam moet dus nie op 'n passiewe manier verstaan word asof Hy bloot die objek van aanbidding was nie, maar Christus het deur sy Gees aktief die kerk gelei in sy sending missie. Dit is myns insiens die enigste manier hoe mens God se Missio Dei na hierdie wêreld kan verstaan.

Die volgende gevolgtrekkings kan dus met redelike sekerheid vanuit die Nuwe Testament gemaak word:

1) Daar is geen aanduiding in die Nuwe Testament dat 'n gemeente in 'n kerkgebou moet bymekaar kom of daarna moet strewe om in een bymekaar te kom as uiteindelike doel nie. Omdat die enigste vorm van gemeentewees waarvan die Nuwe Testament praat, huisgemeentes was, lyk dit of die informele, spontane karakter 'n belangrike bestandeel was om die gemeente 'n lewende organisme te laat wees. Daarmee word nie die moontlikheid uitgelaat dat groter groepe "huisgemeentes" bymekaar kon kom en saam dienste kon hou nie, maar dit was klaarblyklik nie die basisvorm van "kerk-" wees nie. Binne in die kleiner, informele gesins-opset kon gelowiges baie beter sorg dra vir mekaar.

2) Die term "lid" of "ledemaat" word in die Nuwe Testament slegs gebruik in realsie met Christus self as die hoof van die liggaam. Daar is geen aanduiding dat 'n gelowige aan enige ander organisasie of liggaam behoot naas Chritus self nie. Met ander woorde, jy het nie nodig om aan 'n kerk organisasie te behoort om 'n lid van Christus te wees nie. Enige gelowige wat in 'n persoonlike verhouding met Christus staan is outomaties 'n lid van die liggaam van Christus. Elke gelowige wêreldwyd is deel van die liggaam van Christus en sy gemeente.

3) Daar is geen aanduiding in die Nuwe Testament dat die leraar(s) van 'n gemeente die hoofleiers van 'n gemeente moet wees nie. Die leiers was die opsieners en ouderlinge.

4) Die moderne konsep van "kerk" in die sin van 'n groot gemeente, wat behoort aan 'n sekere denominasie, wat gereeld in 'n groot gebou vergader, kan ook nie teruggevind word in die Nuwe Testament nie. Daarmee word nie die moontlikheid uitgeskakel dat gelowiges van tyd tot tyd groter dienste gehou het nie, maar dit was nie die basisvorm van "kerk-" wees nie. Die basisvorm was klein gemeentes wat hoofsaaklik in huise bymekaar gekom het en soos 'n gesin na mekaar omgesien het. Die strukture (in die vorm van ouderlinge en opsieners) wat daar was, het nie die gemeentes tot instansies met vaste strukture gemaak nie, maar hulle posisies het ontspring vanuit die direkte vloei en leiding van die Heilige Gees. Hulle het 'n dienende funksie gehad om die natuurlike werking van die Gees d.m.v. die geestelike gawes, ampte en bedieninge te fasiliteer. Daar is ook geen aanduiding in die Nuwe Testament dat daar 'n nodigheid was om verantwoording te doen aan 'n "groter liggaam" bo en behalwe nie huisgemeente waarin jy jouself bevind nie.

Hoe groot hierdie huisgemeentes was, is 'n ope vraag, maar waarskynlik nie onbeheerbaar groot nie. Daar is nêrens kriteria in die Nuwe Testament oor wat die minimum grootte moet wees om as "gemeente" geklassifiseer te word nie. Die enigste kriteria wat daar is, is Mt 18:20 "Want waar twee of drie in my Naam vergader, daar is Ek in hul midde."

Myns insiens is die Gees van God besig om sy "ekklesia" weer terug te bring na die basis van gemeentewees waar Hy die leiding neem en waar Hy in en deur ons werk om sy gemeente in en vir die wêreld te wees. Vanuit duisende verskillende plekke in die wêreld is God besig om gelowiges terug te bring na die Nuwe Testamentiese model van gemeentewees. Dit is asof God se Gees moeg is van denominasies, van strukture, van kerklike geskrifte en belydenisse. Dis asof God die lede van sy liggaam terug roep na 'n lewende verhouding met Hom en sy Woord, waarin gelowiges mekaar op 'n baie meer persoonlike manier kan versorg en bedien, en beter begragtig kan word vir hulle taak hier op aarde. Ek is van oortuiging God roep ons terug na die spontane werking en vloei van sy Heilige Gees. En ek dink die grootste rede vir hierdie werk van God se Gees is die feit dat sy kerk al moeiliker tye gaan beleef soos die koms van die Seun van die mens nader kom. Die vervolging en verdukking gaan al feller word. God is besig om sy kerk daarvoor voor te berei.

Die gemeentes in Openbaring

Ten slotte dink ek is dit gepas om te verwys na wat die Gees van die Here aan die sewe gemeentes sê, waarvan die boek Openbaring praat. Ek dink dat die beginsels en waardes wat hieruit na vore kom baie relevant is vir die kerk van Christus in die laaste dae:

1) "Ek ken jou werke en jou arbeid en jou lydsaamheid, en dat jy slegte mense nie kan verdra nie; en dat jy dié op die proef gestel het wat sê dat hulle apostels is en dit nie is nie, en hulle leuenaars bevind het; en dat jy verdra het en lydsaamheid besit, en ter wille van my Naam gearbei en nie moeg geword het nie. Maar Ek het teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het. Onthou dan waarvandaan jy uitgeval het, en bekeer jou en doen die eerste werke. Anders kom Ek gou na jou toe en sal jou kandelaar van sy plek verwyder as jy jou nie bekeer nie. Maar dit het jy, dat jy die werke van die Nikolaïete haat, wat Ek ook haat." (Op 2:1-7). Nikolaïete is hedoniste: liefhebbers van genot. Die beginsel van "vryheid" is tot in sy ekstreme vorme beoefen.

2) "Ek ken jou werke en verdrukking en armoede maar jy is ryk en die lastering van die wat sê dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar ‘n sinagoge van die Satan. Vrees vir niks wat jy sal ly nie. Kyk, die duiwel gaan sommige van julle in die gevangenis werp, sodat julle op die proef gestel kan word; en julle sal tien dae lank verdrukking hê. Wees getrou tot die dood toe, en Ek sal jou die kroon van die lewe gee. Wie ‘n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Die wat oorwin, sal deur die tweede dood geen skade ly nie." (Op 2:8-11).

3) "Ek ken jou werke en die plek waar jy woon, waar die troon van die Satan is. En jy hou vas aan my Naam en het die geloof in My nie verloën nie, selfs in die dae waarin Antipas my getroue getuie was, wat gedood is by julle waar die Satan woon. Maar Ek het enkele dinge teen jou: dat jy daar mense het wat vashou aan die leer van Bíleam wat Balak geleer het om ‘n struikelblok voor die kinders van Israel te werp, naamlik om afgodsoffers te eet en te hoereer. So het jy ook mense wat vashou aan die leer van die Nikolaïete, wat Ek haat. Bekeer jou; anders kom Ek gou na jou toe en sal teen hulle oorlog voer met die swaard van my mond." (Op 2:12-17).

4) "Ek ken jou werke en liefde en diens en geloof en jou lydsaamheid en jou werke, en dat die laaste meer is as die eerste. Maar Ek het enkele dinge teen jou; dat jy die vrou Isébel, wat haarself ‘n profetes noem, toelaat om te leer en my diensknegte te verlei om te hoereer en afgodsoffers te eet. En Ek het haar tyd gegee om haar van haar hoerery te bekeer, en sy het haar nie bekeer nie. Kyk, Ek werp haar neer op ‘n siekbed, en die wat met haar owerspel bedryf, in ‘n groot verdrukking, as hulle hul nie van hul werke bekeer nie. En haar kinders sal Ek sekerlik doodmaak, en al die gemeentes sal weet dat dit Ek is wat niere en harte deursoek, en Ek sal aan elkeen van julle gee volgens sy werke. En ek sê vir julle en die ander wat in Thiatíre is, almal wat hierdie leer nie het nie, en die wat die dieptes van die Satan, soos hulle dit noem, nie leer ken het nie: Ek sal op julle geen ander las lê nie. Hou maar net vas wat julle het, totdat Ek kom." (Op 2:18-29).

5) "Ek ken jou werke, dat jy die naam het dat jy leef en jy is dood. Wees wakker en versterk die wat oorbly, wat op die punt staan om te sterwe, want Ek het jou werke nie volkome voor God gevind nie. Onthou dan hoe jy dit ontvang en gehoor het, en bewaar dit en bekeer jou; as jy dan nie wakker word nie, sal Ek op jou afkom soos ‘n dief, en jy sal nie weet in watter uur Ek op jou afkom nie. Maar jy het enkele persone ook in Sardis wat hulle klere nie besoedel het nie, en hulle sal saam met My in wit klere wandel, omdat hulle dit waardig is." (Op 3:1-6).

6) "Ek ken jou werke. Kyk, Ek het voor jou ‘n geopende deur gegee, en niemand kan dit sluit nie, want jy het min krag en jy het my woord bewaar en my Naam nie verloën nie. Kyk, Ek gee jou uit die sinagoge van die Satan, van die wat sê dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar lieg Ek sal maak dat hulle kom en voor jou voete neerbuig en erken dat Ek jou liefgehad het. Omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het, sal Ek jou ook bewaar in die uur van beproewing wat oor die hele wêreld kom om die bewoners van die aarde op die proef te stel. Kyk, Ek kom gou! Hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon kan neem nie." (Op 3:7-13).

7) Ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm! Maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal Ek jou uit my mond spuug. Want jy sê: Ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie; en jy weet nie dat dit jy is wat ellendig en beklaenswaardig en arm en blind en naak is nie. Ek raai jou aan om van My te koop goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word; en wit klere, dat jy jou kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie; en salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien. Almal wat Ek liefhet, bestraf en tugtig Ek. Wees dan ywerig en bekeer jou. Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou, en hy met My." (Op 3:14-22).

 

Philip du Toit

Bespreek dit hier.

 

Last Updated ( Tuesday, 01 July 2008 )
 
< Prev   Next >
Op Facebook / On Facebook:


Useful Links

Latest Forum Posts

Polls
Is evolusie en die bybel versoenbaar?
 

Who's Online
There are currently 23 Guests and 0 Users online

Joh 8:32 ...and the truth shall make you free.

Find 'n poskode / Find a postal code  |   Translate Afrikaans to English  |  Extreme Airports for FSX  | SA Scenery for FSX  |  SA News  |  Afrikaanse  Nuus  |  Guitar Chords  |  Free Piano Lessons!!  |  Free Guitar Lessons!!  |  Add Melody to Chords  |  Free Classified Ads!!  |  Free Property Listings!!  |  Free Fax to Email!!  |  Car buying online  |  Web Hosting R17 p/m  |  Jobs SA  |   Toets jou persoonlikheid

TRU Developing - Creative Web Development