Hoe werk wedergeboorte?
Sunday, 02 March 2008

Hoe werk wedergeboorte? Is wedergeboorte essensiëel vir redding? Wanneer vind dit plaas en wat presies gebeur by wedergeboorte? Is wedergeboorte dieselfde as bekering? Is dit 'n eenmalige gebeurtenis of is dit 'n proses? Dit is van die vrae wat dikwels oor hierdie onderwerp gevra word. In hierdie bespreking gaan na hierdie vrae gekyk word en beantwoord word aan die hand van dit wat die Bybel daaroor sê.

 

Strategiese Skrifgedeeltes

 

Joh 3

Seker een van die mees sentrale Skrifgedeeltes oor wedergeboorte vind mens in Joh 3. Jesus sê aan Nikodemus wat in die nag na Jesus gekom het (Joh 3:3): "Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie." Die Griekse gennhqh anwqen kan letterlik vertaal word met "van bo af gebore." Jesus sê verder: (Joh 3:5-6): "as iemand nie gebore word uit water en Gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. (6) Wat uit die vlees gebore is, is vlees; en wat uit die Gees gebore is, is gees."

Iemand wat wedergebore is, is dus gebore van bo, dit wil sê dit is 'n werk van God, en dit gebeur in 'n geestelike dimensie. Net soos wat die mens vleeslik / fisies gebore word, moet die mens se gees gebore word vanuit God se Gees. Daarsonder is dit onmoontlik om gered te word en die koninkryk van God in te gaan. Jesus sê hierdie geestelike werk van die Gees is soos 'n wind wat "waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie vanwaar hy kom en waarheen hy gaan nie" (vers 8).

Dan vra Nikodemus (Joh 3:9): "Hoe kan hierdie dinge gebeur?" Jesus verwys dan na sy verhoging aan die kruis (soos die slang in die woestyn verhoog is) in vers 14. En dit moet gebeur (vers 15) "sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê." Vers 16 sê dieselfde: "sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie..." Vers 18 sê: "Hy wat in Hom glo, word nie veroordeel nie…" Jesus beantwoord dus Nikodemus se vraag deur te verwys na geloof. Dit is die manier hoe mens wedergeboorte ervaar. En wat is geloof? Dit is om dit te aanvaar wat al reeds vir jou bewerk en bestem is. Wedergeboorte is dus nie 'n soort werk wat jy moet doen nie, maar is 'n outomatiese gevolg van geloof in dit wat God reeds deur sy verhoging aan die kruis bewerk het.

 

Joh 1:13

Joh 1:12-13 "Maar almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy Naam glo; (13) wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van ‘n man nie, maar uit God gebore is."

Hierdie teks bevestig dat die wedergeboorte volledig deur God bewerk word sonder enige prestasie van die mens se kant. Die mens kan dit slegs aanneem en aanvaar deur geloof. As jy glo, kry jy deel daaraan, nie omdat jou geloof dit dan verwerf of bewerkstelling nie, maar jou geloof aanvaar dan wat reeds vir alle mense bewerk is. Dit kan ons baie duidelik sien vanuit die volgende gedeelte:

 

2 Kor 5

2 Kor 5:14-21 "Want die liefde van Christus dring ons, (15) omdat ons van oordeel is, dat as een vir almal gesterf het, hulle dan almal gesterf het; en Hy het vir almal gesterwe, sodat die wat lewe, nie meer vir hulself moet lewe nie, maar vir Hom wat vir hulle gesterf het en opgewek is. (16) Ons ken dus van nou af niemand meer na die vlees nie; en al het ons ook Christus na die vlees geken, nou ken ons Hom tóg nie meer so nie. (17) Daarom, as iemand in Christus is, is hy ‘n nuwe skepsel; die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword. (18) En dit alles is uit God wat ons met Homself versoen het deur Jesus Christus en ons die bediening van die versoening gegee het, (19) naamlik dat God in Christus die wêreld met Homself versoen het deur hulle hul misdade nie toe te reken nie en die woord van die versoening aan ons toe te vertrou. (20) Ons tree dan op as gesante om Christus wil, asof God deur ons vermaan. Ons bid julle om Christus wil: Laat julle met God versoen. (21) Want Hy het Hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in Hom."

Die versoening wat Christus bewerk het aan die kruis is vir die hele wêreld, nie net vir sekere uitverkorenes of individue nie, ook nie net vir die wat tot geloof kom nie. Christus het letterlik die hele wêreld met Homself versoen aan die kruis. Daarom het alle mense in die wêreld saam met Hom gesterf. Dit is waarom Hy die "Laaste Adam" genoem word (1 Kor 15:45). Beteken dit dat alle mense daarom die ewige lewe ontvang het? In prinsipe ja, maar nie in effek nie, want almal aanvaar nie die versoening in geloof nie.

Is alle mense in Christus? Hier is dit belangrik om op twee aspekte te dui:

1. Daar is 'n sin waarin letterlik alle mense deel het aan wat Christus gedoen het aan die kruis, in die sin dat alle mense saam met Hom gesterf het, dat Christus vir alle mense se sonde korporatief gesterf het, en dat alle mense prinsipiëel ingesluit is by die versoening aan die kruis (sien ook 1 Joh 2:2).
2. Alle mense deel egter nie in die ewige lewe nie. Daarom sê 2 Kor 5:15: "as een vir almal gesterf het, hulle dan almal gesterf het; en Hy het vir almal gesterwe, sodat die wat lewe, nie meer vir hulself moet lewe nie, maar vir Hom wat vir hulle gesterf het en opgewek is…" Almal dui op almal, alle mense. Die wat lewe dui op diegene wat dit in geloof aanvaar het. Nie almal aanvaar die versoening wat reeds vir hulle bewerk is nie, en deel daarom nie in die ewige lewe in Christus nie. Dit is bv. hoe Rom 16:7 verstaan moet word: "Groet Andronícus en Júnias, my stamgenote en my medegevangenes, wat in aansien is onder die apostels en reeds voor my in Christus gewees het." 2 Kor 5:17 sê ook: "as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel…" Dit impliseer dat almal nie in hierdie sin "in Christus is" en daarom 'n nuwe skepsel is nie, alhoewel dit in prinsipe reeds vir alle mense in Christus se dood en opstanding bewerk is. 1 Tess 4:16 sê ook: "Want die Here self sal van die hemel neerdaal met ‘n geroep, met die stem van ‘n aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat in Christus [fisies] gesterf het, sal eerste opstaan." Almal deel nie in die nuwe lewe in Christus nie, omdat almal nie die nuwe identiteit in Christus aangeneem het nie.

Die verlossing en die wedergeboorte raak effektief in almal se lewe wat glo.

2 Kor 5 gee ons 'n uiters belangrike perspektief in terme van hoe ons ander mense moet sien (vers 16): "Ons ken dus van nou af niemand meer na die vlees nie; en al het ons ook Christus na die vlees geken, nou ken ons Hom tóg nie meer so nie." Dit is 'n totaal ander manier van dink as die sonde- en sondaar-prediking wat dikwels in die tradisionele kerke gepreek is. Dit vra van ons om mense te sien in terme van die versoening wat vir hulle bewerk is in Christus (soos in punte 1 en 2 hierbo verduidelik). As ons dit verstaan en toepas sal ons beter verstaan waarom ons nie mense kan of mag oordeel nie.

 

1 Pet 1:3

1 Pet 1:3-5 "Geseënd is die God en Vader van onse Here Jesus Christus wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot ‘n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode, (4) sodat ons ‘n onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis kan verkry, wat in die hemele bewaar is vir ons (5) wat in die krag van God bewaar word deur die geloof tot die saligheid wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd."

Hierdie gedeelte, in ooreenstemming met 2 Kor 5, bevestig dat die wedergeboorte prinsipiëel in en deur Christus se opstanding uit die dode al reeds aan ons geskenk is. Dit is deel van ons erfenis wat in Christus vir ons bewerk is, wat ons in geloof aanvaar.

 

1 Pet 1:23

1 Pet 1:22-23 "As julle in gehoorsaamheid aan die waarheid julle siele deur die Gees tot ongeveinsde broederliefde gereinig het, moet julle mekaar vurig liefhê uit ‘n rein hart; (23) want julle is wedergebore nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God wat tot in ewigheid bly."

Hierdie gedeelte dui die rol van die Heilige Gees aan. Hy reinig ons tot ongeveinste broederliefde. Die natuurlike mens is nie uit homself in staat tot werklike liefde nie, maar die Gees werk dit in ons. Dit vorm deel van die wedergeboorte wat effektief raak in die mens se gees wat die lewende Woord van God aangeneem het. Die manier waarop die wedergeboorte dus effektief word (ontkiem) in die mens se lewe is deur die werking van die lewende Woord wat ontkiem tot nuwe lewe. En wat is die lewende Woord? Dit staan in 2 Kor 5 (hierbo bespreek), naamlik dat God die wêreld met Homself versoen het en aan ons die nuwe lewe skenk in Christus. Ons aanvaar dit in geloof.

 

Tit 3:5

Tit 3:4-7 "Maar toe die goedertierenheid van God, ons Verlosser, en sy liefde tot die mens verskyn het— (5) nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het Hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees (6) wat Hy ryklik uitgestort het op ons deur Jesus Christus, ons Verlosser; (7) sodat ons, geregverdig deur sy genade, erfgename kan word ooreenkomstig die hoop van die ewige lewe."

Hierdie teksgedeelte dui ook op die werk van God wat reeds vir ons in Christus gedoen is. Die "bad" van die wedergeboorte verwys na die doop, waarin ons in die openbaar bely dat die volle heil 'n werklikheid is in ons lewe, en ons bewustelik idenifiseer met Christus se dood en opstanding en alles waarop dit dui. Die vernuwing van die Heilige Gees is ook reeds prinsipiëel in en by Christus se verlossingswerk op aarde bewerkstellig. Dit raak effektief in ons lewe wanneer ons dit in geloof aanvaar. Ons word dan met die Heilige Gees verseël (Ef 1:13; 4:30).

 

1 Joh

Daar is 'n paar strategiese verwysings na wedergeboorte in 1 Johannes:

1 Joh 2:29 "As julle weet dat Hy regverdig is, dan weet julle dat elkeen wat die geregtigheid doen, uit Hom gebore is."

1 Joh 3:8-10 "Hy wat die sonde doen, is uit die duiwel, want die duiwel sondig van die begin af. Vir hierdie doel het die Seun van God verskyn, om die werke van die duiwel te verbreek. (9) Elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie, omdat sy saad in hom bly; en hy kan nie sondig nie, want hy is uit God gebore. (10) Hierin is die kinders van God en die kinders van die duiwel openbaar: elkeen wat die geregtigheid nie doen nie, is nie uit God nie, en hy ook wat sy broeder nie liefhet nie."

1 Joh 4:5-8 "Hulle is uit die wêreld; daarom praat hulle uit die wêreld, en die wêreld luister na hulle. (6) Ons is uit God; hy wat God ken, luister na ons; hy wat nie uit God is nie, luister nie na ons nie. Hieruit ken ons die Gees van die waarheid en die gees van die dwaling. (7) Geliefdes, laat ons mekaar liefhê; want die liefde is uit God, en elkeen wat liefhet, is uit God gebore en ken God. (8) Hy wat nie liefhet nie, het God nie geken nie, want God is liefde."

1 Joh 5:1-4 "Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is, is uit God gebore; en elkeen wat die Vader liefhet, het ook die een lief wat uit Hom gebore is. (2) Hieraan weet ons dat ons die kinders van God liefhet: wanneer ons God liefhet en sy gebooie bewaar. (3) Want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar; en sy gebooie is nie swaar nie. (4) Want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld; en dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof."

1 Joh 5:18-19 "Ons weet dat elkeen wat uit God gebore is, nie sondig nie; maar hy wat uit God gebore is, bewaar homself, en die Bose het geen vat op hom nie. (19) Ons weet dat ons uit God is en die hele wêreld in die mag van die Bose lê."

Uit hierdie tekste blyk dit dat daar bepaalde vrugte is wat die wedergeboorte kenmerk:

 

- onvoorwaardelike, goddelike liefde (die gebooie verwys na die liefdesgebod)
- hy / sy doen geen sonde wat tot die dood lei nie
- die doen van geregtigheid
- (verhoudings)kennis van God
- geloof
- die bewaring van jouself teen die Bose

Dit is dus duidelik dat daar dus 'n bepaalde geestelike transformasie plaasvind in wedergebore mense, wat duidelik blyk uit hulle optrede. Hieridie kwaliteite of dade is egter nie voorwaardes vir wedergebore nie, maar vrugte wat spontaan voortvloei vanuit mense se lewens wat hulle versoende identiteit in Christus in geloof aangeneem het. Al hierdie vrugte word deur God se Gees in en deur mense se lewens gewerk.

 

Wat gebeur as mens die verlossing in geloof aanneem?

Soos tot dusver bespreek, is die versoening en wedergeboorte prinsipiëel in en deur Christus se dood en opstanding aan alle mense geskenk. Dit word egter nie effektief in alle mense se lewens nie, omdat almal dit nie in geloof aanvaar nie. Geloof is egter nie 'n werk van geregtigheid nie, maar om te aanvaar wat reeds joune is, sonder enige verdienste van die mens se kant af. Wanneer iemand die versoening in Christus in geloof aanvaar, raak al die beloftes in Christus 'n werklikheid in daardie mens se lewe. Dan ontkiem die lewende Woord tot onverganklike lewe. Dan ervaar daardie persoon die nuwe skepping en word sy/haar gees tot lewe en wedergeboorte geroep en getransformeer deur die lewende Woord. Wedergeboorte is dus meer as net ‘n verandering in denke, maar ‘n werklike metamorfose van die gees van die mens – ‘n metafisiese transformasie waarin die afsterwe van die ou mens en die sondige natuur effektief word (sien bv. Rm 6:6; Ef 4:22; Kol 3:9 – sien ook
Die ou mens vir ‘n meer volledige bespreking), en waarin God ‘n nuwe geestelike mens skep (2 Kor 5:17; 1 Pt 1:23). Dit alles is die werk van God en gebeur in die dimensie van die mens se gees. Ons is dan nie meer in die vlees nie, maar in die Gees / gees (Rom 8:9) omdat ons gees nuutgemaak en ingewoon word deur God se Gees. Dit bevestig ons kindskap (letterlik "seunskap") van God (Rom 8:14). Die Heilige Gees wat dan in jou woon, beheer dan jou gees, wat volmaak geheilig en geregverdig is, en nie meer jou vlees nie (Heb 10:14). Dan lewe ons nie meer na die vlees nie maar na die gees (Rom 8). Die realiteit van hierdie waarheid wat reeds effektief geword het in ons lewens, omdat ons dit in geloof aanvaar het, word bevestig en bely deur die doop met water. Daarom word dit in Tit 3:5 die "bad van die wedergeboorte" genoem.

Dit word ook bevestig deur Gal 3:7 "Julle verstaan dan dat die wat uit die geloof is, hulle is kinders van Abraham." Nie nageslag (saad) van Abraham is in die Nuwe Testament dus geestelik vervul, en nie fisies nie. Ons is geestelike kinders van Abraham en nie vleeslike / fisiese kinders nie. Christus is die uiteindelike saad van Abraham (Gal 3:16). In ons geloofsverbondenheid met Hom, kry ons deel aan die geestelike nageslag van God. Om dit anders te sê; ons word nie vleeslik in die Nuwe Testament in gebore nie, maar geestelik deur geestelike wedergeboorte.

Christus het ons ook
losgemaak van die wet, wat ook binne die kader van "vlees" is. Christus is die einde van die wet vir die wat glo (Rom 10:4). As ons ons identiteit in Christus aanvaar en daaruit lewe, dan kan ons nie meer onder die wet lewe nie, want die wet van die Gees van die lewe in Christus Jesus het ons vrygemaak van die wet van die sonde en die dood (Rom 8:2). As die Seun ons dan vrygemaak het is ons waarlik vry (Joh 8:36), vry van die Ou Testament en ou bedeling van vlees, wet, sonde en die dood. Hy het ons oorgebring na die koninkryk van die lig en die lewe in liefde, geloof, hoop, vryheid en heiligheid wat hy deur Sy Gees in ons gees werk. Ons is dus nie meer nodig om 'n proses van heiligmaking te ondergaan nie. Ons is reeds volkome heilig en geregverdig in Christus (Heb 10:14). Die gedeeltes wat die 1933 Vertaling met "heiligmaking" vertaal (Rm 6:19,22; 1 Kor 1:30; 2 Kor 7:1; 1 Tess 4:3,7; 2 Tess 2;13; 1 Tim 2:15; Heb 12:14; 1 Pt 1:2), is "holiness" in die Engelse vertalings. Dit kom van die Griekse agiasmoV of agiwsunh, en dui op die heiliging wat prinsipiëel reeds vir ons in totalitiet in Christus bewerk is. Hier is 'n goeie voorbeeld: 1 Kor 1:30 lees in die 1933 vertaling: "Maar deur Hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het wysheid uit God en geregtigheid en heiligmaking en verlossing." Die "heiligmaking" (lees eerder "heiliging") is hier tog duidelik geen proses waardeur 'n gelowige moet gaan nie, maar is in Christus aan ons geskenk saam met die verlossing.

Wat moet dan gebeur in gelowiges se lewe nadat die wedergeboorte effektief geword het in hulle lewens? Hulle denke moet vernuwe word (Rom 12:1-2; Ef 4:22-24). Ons moet anders leer dink. Rom 6:11 sê: "So moet julle ook reken dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus Jesus, onse Here." Dit is iets wat in ons denke (wat ons persepsie vorm) moet gebeur. Dit hang saam met die term "bekering" (Grieks: metanoia) wat verwys na die omdraai / verandering van denke. Bekering is dus nie dieselfde as wedergeboorte nie. Bekering is iets wat voortdurend moet gebeur in die lewe van gelowiges, en wedergeboorte is ‘n onmiddelike, volledig versoenende en heiligmakende gebeurtenis in ons, as ons Christus se versoening in geloof aanneem. Verkeerde denke is seker een van die grootste struikelblokke vir gelowiges, nie sonde as sodanig nie, ook nie hulle eie sg. sondigheid of ongeregtigheid nie, maar die feit dat gelowiges dikwels die las van ou, wêreldse, vleeslike denke met hulle saamdra en daarom nie in oorwinning leef nie, maar eerder dink vanuit die denkraamwerk van die vleeslike bestaanswyse. Om in oorwinning te leef is nie om meer goeie werke te doen of om harder te probeer om meer heilig te wees nie, maar dit is om toe te laat dat God jou denke vernuwe, ooreenkomstig jou identiteit in Christus. Dit is om uit die waarheid te leef van wie jy werklik in Christus is en om op te hou om die leuens en aanklagte van die Satan te glo. Dit geld ook vir hoe ons oor ander mense dink. As God se onvoorwaardelike liefde beheer neem van ons denke, dan kan ons ophou om mense te oordeel, en begin om ander mense te sien in terme van hulle potensiaal in Christus.

 

Philip du Toit

Bespreek dit hier.

Last Updated ( Thursday, 24 February 2011 )